Privacy

Privacy Policy Figure Skating Amsterdam

 

Figure Skating Amsterdam (verder: FSA) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

FSA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Indien u lid wordt/bent van FSA, of om een andere reden persoonsgegevens aan FSA verstrekt, geeft u uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens in lijn met deze Privacy Policy te verwerken. Wij adviseren u om deze Privacy Policy goed door te lezen.

 

FSA is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy policy vragen heeft kunt u met ons contact opnemen via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden van de FSA

Persoonsgegevens van leden worden door FSA verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het onderhouden van een ledenadministratie voor FSA
 • Het informeren van de leden via digitale nieuwsbrieven en e-mails
 • Het aanleveren van informatie voor deelname aan evenementen of wedstrijden van derden en het regelen van bijvoorbeeld reizen of accommodatie
 • Het organiseren van activiteiten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het lidmaatschap van FSA (uitvoering van een overeenkomst)
 • Overeengekomen uitvoering van werkzaamheden voor FSA

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FSA de volgende persoonsgegevens van leden en/of verzorgers vragen en verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Nationaliteit
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer
 • KNSB lidmaatschapsnummer
 • Fotomateriaal van wedstrijden of trainingen

FSA zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan nodig is om diensten te kunnen verrichten voor de doelstellingen van FSA.

 

Bewaartermijn

FSA zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De bewaartermijn van de door FSA gebruikte gegevens zal maximaal 3 jaar na beëindiging van het lidmaatschap zijn. Voor financiële gegevens zal de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar worden gehanteerd.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan FSA geeft, kan FSA aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt FSA gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving voor de website van FSA
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verstrekken van ledeninformatie aan de KNSB
 • Inschrijving wedstrijden
 • Afsluiten verzekeringen
 • Het incasseren van achterstallige contributie

FSA geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen die als verwerker optreden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt FSA hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal FSA de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij FSA opvraagt. In een dergelijk geval dient FSA medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan FSA persoonsgegevens delen met derden indien u FSA hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

FSA verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Voor verstrekking aan partijen buiten de EU wordt toestemming gevraagd.

 

Minderjarigen

FSA verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beveiliging van uw gegevens

FSA treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen. Alle personen (vrijwilligers) die namens FSA van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke FSA van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door FSA of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door FSA te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. FSA kan u vragen om u te legitimeren voordat FSA gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 

Mag FSA uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u verzocht hierover direct contact met FSA op te nemen. Komt u er samen met FSA niet uit dan vindt FSA dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met FSA op.

 

Contactgegevens

Secretariaat FSA +31628423585, secretariaat@figureskatingamsterdam.com